There are no translations available.

УСТАВ

на Сдружение на фирми за Хранително машиностроене в България


ЧЛЕН  1.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ал.1. /Изм.ОС 22. 06. 2001 год./  Сдружението на фирми за хранително машиностроене в България е доброволна неполитическа организация с идеална цел. Създадена е за извършване на дейност в частна полза, като подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на членовете си.

ал.2. Сдружението не е управленска структура и с дейността си не нарушава самостоятелността на своите членове.

ал.3. Сдружението  осъществява своята дейност в съответствие на действащото в страната законодателство и настоящия устав.

ал.4.  Сдружението е юридическо лице.

ЧЛЕН  2.  ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ал.1. Сдружението съдейства за подпомагане и насърчаване дейността, инициативите и активността на своите членове, като допринася за увеличаване на ефективността от стопанската им дейност.

ал.2. Представлява членовете си пред други държавни и международни организации и сдружения, фирми, юридически лица в предмета на дейност на сдружението.

ЧЛЕН  3.  ЦЕЛ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

ал.1. Работи за осъществяване на контакти в областта на хранително-вкусовото машиностроене в България и чужбина.

ал.2. Работи за разширяване и задълбочаване на информационната, развойната и производствената дейност в областта на хранително-вкусовото машиностроене в рамките на сдружението.

ал.3.  Работи за производствено и технологично коопериране в сдружението и извън него.

ал.4. Организира и назначава експертизи по искане на членовете си за оценки на проекти и решаване на професионални спорове, касаещи сдружението или неговите членове.

ал.5.  Работи за недопускане на нелоялна конкуренция както между членовете на сдружението, така и с други конкурентни фирми.

ал.6.  Защитава правата на своите членове чрез изграждане на собствена ценова и пазарна политика.

ал.7. При необходимост за координиране на дейността създава специализирани работни групи.

ал.8.  Работи за съвместно участие в рекламни мероприятия.

ал.9. Работи за специализацията на фирмите и сътрудничеството им при изпълнение на общи проекти.

ЧЛЕН  4.  НАИМЕНОВАНИЕ

ал.1. /Изм. ОС  03. 05.  2000 год./  Пълното наименование е:  “Сдружение на фирми за хранително машиностроене в България”, а съкратеното:  Сдружение “Хрантехмаш”.

ЧЛЕН 5.  СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ал.1. /Изм. ОС 16.11.2007 год./  Седалището на сдружението е:  гр. Стара Загора,  бул. “Митрополит Методи  Кусев” №67,  ап.2.

ЧЛЕН  6.  СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

ал.1.  Сдружението се учредява с неопределен срок.

ЧЛЕН 7.  ПЕЧАТ И ЗНАК

ал.1. Сдружението има печат, в който са изписани наименованието и седалището му.

ал.2.  Сдружението има знак, регистриран по съответния ред

ЧЛЕН  8.  ЧЛЕНСТВО

ал.1.  Членове на Сдружението могат да бъдат юридически и пълнолетни физически лица, извършващи дейност по разработване, търговия и производство на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост, части за тях или ремонт, както и тези, които ги обслужват научно, проектантски,  приложно и търговски.

ал.2. Сдружението е отворено и за други заинтересовани членове.

ал.3.  Всяко юридическо и физическо лице по смисъла на предходните алинеи, което не е учредител,  може да заяви желанието си за членство в Сдружението, като подаде молба до Управителния съвет. В молбата се удостоверява, че приема този устав и ще изпълнява решенията на Сдружението.

ал.4. Учредителите на Сдружението са негови членове от момента на възникване на юридическото лице.

ал.5. / Заличена ОС 22. 06. 2001 год. /

ал.6. Става ал. 5 / ОС 22. 06. 2001 год. /  Членовете на Сдружението са пълноправни и асоциирани. Асоциираните членове нямат право да гласуват в Общото събрание и не могат да бъдат избрани в ръководните органи на Сдружението.

ЧЛЕН 9.  ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

ал.1.  Участват в цялостната дейност на Сдружението и се ползват от нея.

ал.2.  Участват в работата на Общото събрание и гласуват.

ал.3.  Да бъде избиран или да бъде избран негов представител  / за юридическите лица /  в ръководните органи на Сдружението.

ал.4. Да искат обяснения от ръководните органи на Сдружението за неизпълнения на приети решения и да искат сведения по въпроси,  засягащи интересите им.

ал.5.  Да искат отмяна на незаконните, противоуставните и неправилни решения и действия  на ръководните органи.

ЧЛЕН 10.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

ал.1. Участват активно в дейността на Сдружението, като периодично правят предложения по дейността на същото.

ал.2. Предоставят необходимата информация, свързана с дейността на Сдружението.

ал.3.  Съгласно възможностите си да съдействат за решаване на проблемите на Сдружението.

ал.4. /Изм.ОС  22.06.2001 год./  Плащат установения от Управителния съвет членски внос.

ал.5. Спазват настоящият Устав и изпълняват решенията на Общото събрание.

ЧЛЕН 11.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

ал.1.  При писмено подадена молба от съответния член.

ал.2. С прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението.

ал.3. / Изм. ОС 22. 06. 2001 год./  С изключване при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

ал.4. /Нова ОС 22. 06. 2001 год./ С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел.

ал.5. /Нова ОС  22. 06. 2001 год./  При отпадане, поради невнасяне на две последователни членски вноски и системно неучастие в дейността.

ЧЛЕН 12.  РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ал.1.  Общо събрание

ал.2.  Управителен съвет.

ал.3.  Председател.

ЧЛЕН 13.  ОБЩО СЪБРАНИЕ

ал.1.  Общото събрание е върховен орган на Сдружението и в него участва по един упълномощен представител на всички членове.

ал.2.  / Изм. ОС 22. 06. 2001 год./  Изменя и допълва устава.

ал.3. Утвърждава политиката на Сдружението и мероприятията по нейното провеждане.

ал.4.  Приема финансовия план на Сдружението и неговия отчет.

ал.5. /Изм. ОС  22 06. 2001 год./  Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя.

ал.6. /Изм. ОС 22. 06. 2001 год./  Взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

ал.7.  / Изм. ОС  22. 06. 2001 год./  Приема отчета за дейността на Управителния съвет.

ал.8. /Изм. ОС  22. 06. 2001 год./  Отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове,  регламентиращи дейността на сдружението.

ал.9. Редовно Общо събрание се свиква от Управителния съвет,  не по-малко от един път годишно.

ал.10.  / Изм. ОС 22. 06. 2001 год./ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Събранието се провежда в населеното място,  в което се намира седалището на Сдружението.

ал.11.  /Изм. ОС 22. 06. 2001 год.; изм. ОС 16.09.2005 год./ Общото събрание е законно,  ако присъстват повече от половината от всички членове .

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

ал.12.  В Общото събрание всеки член има право на един глас.

ал.13.  Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

ал.14. Решенията за придобиване на недвижимо имущество, ценни книжа и дялови участия се вземат при присъствие на две трети от членовете на Сдружението.

ал.15. Решенията на Общото събрание за приемане или изменение на Устава,  за закриване на Сдружението или сливането с други организации и сдружения се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

ал.16.  /Изм. ОС 22. 06. 2001 год./  Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси,  отнасящи се до:

-         него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия, без ограничение,  по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;

-         юридически лица,  в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

ал.17. /Изм. ОС 22. 06. 2001 год.; изм. ОС 24.10.2008 год./ Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането и по чия инициатива то се свиква.

Поканата  се поставя на мястото за обявления в сградата,  в която се намира управлението на Сдружението,  най-малко един месец преди насрочения ден.

ал.18.  /Изм. ОС 22. 06. 2001 год./  По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

ал.19.  За всяко Общо събрание се води протокол, който се подписва от водещия протокола, председателствуващия и Председателя.

ал.20.  Решенията на Общото събрание, които противоречат на закона или на Устава, могат да бъдат отменени от съда, под надзора на който се намира Сдружението.

ЧЛЕН 14.  / Изм. ОС 22. 06. 2001 год./ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ал.1. Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет.

ал.2. /изм.ОС 16.09.2005 год./ Управителния съвет се състои от три лица-членове на сдружението,  в т.ч. и Председателя. Членовете на Управителния съвет се избират за срок до пет години.

ал.3.  Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.

ал.4. Приема, изключва и взема решение за отпадане на членове.

ал.5.  Приема други вътрешни актове.

ал.6.  Взема решение за откриване и закриване на клонове.

ал.7.  Взема решение за участие в други организации.

ал.8. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.

ал.9. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.

ал.10.  Взема и други решения,  предвидени в Устава.

ал.11. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

ал.12. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава.

ал.13. Подготвя и внася в Общото събрание проект за финансовия план.

ал.14. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

ал.15.  Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в частна полза и носи отговорност за това.

ал.16.  Определя адреса на Сдружението.

ал.17.  Взема решения по всички въпроси,  които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

ал.18.  Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

ал.19.  Назначава изпълнителния директор.

ал.20. Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

ал.21.  Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице,  с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

ал.22.  Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по извършване на ликвидация  по ал.2. на чл.20 и ал.12 и 15 от чл.14 – с мнозинство от всички членове.

ал.23.  Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

ЧЛЕН 15.  ПРЕДСЕДАТЕЛ

ал.1.  / Отп. ОС 22. 06. 2001 год./

ал.1. /Преномерирана/ Представлява Сдружението пред държавните и международни органи и всички юридически и физически лица.

ал.3.  / Отп. ОС 22. 06. 2001 год./

ал.2. /Преномерирана/ Свиква Управителния съвет на заседания.

ЧЛЕН 16.  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ал.1.  Ръководи оперативната работа на Сдружението, като осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

ЧЛЕН 17.  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ал.1.  Всеки член на ръководен орган в Сдружението може да бъде освободен предсрочно при:

а.  Подадена писмена молба;

б.  Неизпълнение на задълженията си, злоупотреба, засягаща Сдружението, снемане на пълномощие, напускане на фирмата – член и др.

ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТИ

ал.1.  Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост върху недвижими имоти и движими вещи, права на интелектуална собственост,  ценни книжа,  дялови участия и др.

ал.2.  Средствата се използват единствено за целите, посочени в този Устав и за извършване на дейности, одобрени в годишния план.

ал.3.  По решение на Общото събрание могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начин на ползване се определят в решението за образуването им.

ал.4. Сдружението отговаря за поетите задължения с имуществото и авоарите си. То не носи отговорност за задължения на членовете си, членовете му не отговарят за неговите задължения, които то е поело като юридическо лице.

ал.5.  При ликвидация активите и пасивите се поделят между членовете,  пропорционално на направените вноски.

ЧЛЕН 19.  ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

ал.1. Средствата на Сдружението се осигуряват от постъпленията на встъпителната такса, редовен членски внос и предоставени дарения от местни и чуждестранни лица.

ал.2.  Общото събрание работи на обществени начала.

ал.3. Изпълнителният директор получава възнаграждение, определено от Управителния съвет, а изпълнителният персонал получава възнаграждение, определено от Изпълнителния директор, съгласувано с Управителния съвет.

ал.4. Привлечените като експерти специалисти получават възнаграждения, съгласно действащите нормативни актове, сключените договори и извършената работа, съгласувано с Управителния съвет.

ЧЛЕН 20.  ПРЕКРАТЯВАНЕ

ал.1.  Сдружението може да бъде прекратено по решение на Общото събрание или по решение на съда.

ал.2.  /Изм. ОС 22. 06. 2001. год./  При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет.

ЧЛЕН 21.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ал.1.  /Отп. ОС  22. 06. 2001 год. /

ал.2.  /Отп. ОС  22. 06. 2001 год. /

ал.1.  / Преномерирана/ Членският внос се внася месечно до 15 – то число на следващия месец. При просрочване се начислява лихва, съгласно лихвения процент на БНБ.

ал.2. /Преномерирана/ Препоръчва се в документите на Сдружението реда на членовете да бъде по наименованието им, съгласно българският алфавит.

ал.3. /Преномерирана и Изм. ОС 22. 06. 2001 год./ За неуредените в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ал.4. /Преномерирана/ Уставът е одобрен с решение на Учредителното събрание, състояло се на 19 юли 1998 год. в гр. Стара Загора. За дата на учредяване на Сдружението се счита 19 юли 1998 година.

ал.5.  /Нова ОС 22. 06. 2001 год.; изм. ОС 16.09.2005 год./ Уставът е изменен с решение на ОС от 03. 05. 2000 год., от 22. 06. 2001 год., от 16.09.2005 год. и от 16.11.2007 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: